Wartości,
którymi się kierujemy

Image

Ochrona zawodu Fizjoterapeuty, Masażysty i Rehabilitanta

1

Wypracowanie, wdrażanie i propagowanie zasad i standardów zawodowych oraz etycznych wykonywania zawodu Fizjoterapeuty, Masażysty i Rehabilitanta - Członka Stowarzyszenia oraz stworzenie mechanizmów i procedur kontroli ich przestrzegania.

1

2

Zajmowanie publicznie stanowiska w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia i Jego Członków w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia. 

3

Reprezentowanie lub wspieranie Członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z ich działalnością, w tym występowanie do władzy wykonawczej lub sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej z powiadomieniem lub wnioskiem w sprawach o naruszenie praw lub dobrego imienia Stowarzyszenia i poszczególnych jego Członków. 

3

4

Podejmowanie działań lobbingowych w zakresie tworzenia lub nowelizacji przepisów dotyczących praw Fizjoterapeuty, Masażysty i Rehabilitanta.

Promocja zawodu Fizjoterapeuty, Masażysty i Rehabilitanta

1

Tworzenie klimatu Społecznego Zaufania do czynności podejmowanych przez Fizjoterapeutów, Masażystów i Rehabilitantów - Członków Stowarzyszenia; promocja i propagowanie korzystania z usług Członków Stowarzyszenia.

1

2

Tworzenie pozytywnego wizerunku Fizjoterapeuty, Masażysty i Rehabilitanta - Członka Stowarzyszenia.

3

Prowadzenie publicznych akcji promocyjno-reklamowych dotyczących działalności Stowarzyszenia i Jego Członków.

3

Integracja środowiska Fizjoterapeutów, Masażystów i Rehabilitantów

1

Wspieranie inicjatyw Członków Stowarzyszenia w zakresie wypracowywania i wdrażania nowych form i metod współpracy wzajemnej, w tym organizowanie specjalistycznych paneli dyskusyjnych, platform wymiany i upowszechniania doświadczeń.

1

2

Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-zawodowymi o tożsamym lub zbliżonym obszarze działania - na zasadach pełnej autonomii; upowszechnianie wśród Członków Stowarzyszenia ich doświadczeń i dobrych praktyk.

3

Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich integrujących środowisko Członków Stowarzyszenia i osób współpracujących lub wspierających działalność Stowarzyszenia.

3

Działalność naukowa

1

Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej dotyczącej wiedzy branżowej

1

2

Prowadzenie działalności wydawniczej.

3

Organizacja ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, szkoleń i kursów zawodowych.

3

Cele społeczne

1

Promowanie ogólnospołecznej dbałości o wzrok w Polsce i na świecie.

1

2

Szeroko rozumiana działalność charytatywna i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

3

Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

3

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Dołącz do grona Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Najlepszych Fizjoterapeutów, Rehabilitantów i Masażystów